Кафедру анестезіології та реаніматології було створено 2 червня 2014 року на базі КЗ ТОР "Тернопiльська університетська лiкарня" шляхом реорганізації кафедри хірургії з анестезіологією № 2.

Завідувач кафедри проф. Олійник О.В. (2014-2017 роки)

Очолив кафедру професор, доктор медичних наук, анестезіолог вищої атестаційної категорії Олійник Олександр Валентинович. Автор і cпівавтор 80 наукових робіт, 7 винаходів, співавтор монографії з проблем остеопорозу. Захистив докторську дисертацію. До складу кафедри увійшли: професор, доктор медичних наук Гнатів Володимир Володимирович, доценти кафедри, кандидати медичних наук Чепіль Іванна Володимирівна, Костів Ольга Ігорівна та асистенти кафедри, кандидати медичних наук Сорока Юрій Вікторович та Доброродній Андрій Володимирович. Проф. Гнатів В.В. автор і співавтор 62 наукових робіт, 4 винаходів та 19 раціоналізаторських пропозицій. Є одним з авторів монографії ’’Краніо-церебральна гіпотермія в лікуванні гострих отруєнь’’, мультимедійного компакт-диска та навчального посібника “Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів”, захистив докторську дисертацію. На кафедрі працює 2 професори, 2 доценти, 2 асистенти та 2 лаборанти.

На базі клініки викладаються основи анестезіології та інтенсивної терапії іноземним студентам і проходять навчання інтерни – анестезіологи, курсанти-анестезіологи, інтерни та курсанти з наступних дисциплін: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, хірурги, травматологи, акушер-гінекологи, неврологи тощо. Таким чином, кафедра приймає участь у навчальному процесі трьох факультетів – факультету іноземних студентів, медичного факультету та факультету післядипломної освіти.

На кафедрі анестезіології та реаніматології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевськогоуспішно реалізовуються запроваджені методики навчання. На всіх курсах запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Відповідно розроблено нове методичне забезпечення у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних розробок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів. Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і студенти мають до цього вільний доступ.

Крім того, тривала реалізація таких етапів формування інформаційної навчальної системи кафедри:

· розміщення кафедрами на Web-порталі робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів на кафедрі.

· розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

· розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію – текстовий матеріал з літературних джерел (за винятком основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми), прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції;

· розміщення кафедрою матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачі розміщують необхідну інформацію для проведення заняття;

· інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів, у т.ч. навчальна, наукова та лікувально-профілактична робота. Викладач має можливість у режимі онлайн вносити і змінювати свої власні показники за весь період діяльності. При цьому автоматично формуються як загальні, так і тематичні рейтинги для професорів, доцентів, викладачів кафедри. В основу рейтингів покладено використання відносних показників, рейтингових індикаторів та коефіцієнтів пріоритетності;

Розміщення кафедри на базі університетської клініки забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

проф. Олійник О.В. курує хворого з студентом іноземного факультету (2014 рік)

Організація навчального процесу та поточного контролю на кафедрі анестезіології характерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Нами опрацьована, обговорена на засіданнях кафедри і впроваджена в навчальний процес система оцінювання знань, яка включає опитування студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднанням в одну традиційну оцінку.

Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять таметодичнi розробки.

Викладачі кафедри надають анестезіологічне забезпечення операційних втручань у Тернопільській університетській лікарні. Працівники клініки щорічно забезпечують понад 500 складних операційних втручань.

Лікувальною базою кафедри є відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

При проведенні операційних втручань широко застосовують регіонарні методи знеболювання, епідуральну, спінальну,плексусну, стовбурову та термінальну анестезію.

доц. Костів О.І. під час роботи в операційній відділення малоінвазивної хірургії (2016 рік)

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії широко використовують інгаляційний ендотрахеальний низькопоточний наркоз севораном із застосуванням наркозних апаратів «Leon», проводять мембранний плазмаферез, гострий гемодіаліз у відповідних категорій хворих, медикаментозний фібриноліз при тромбоемболічних ускладненнях, використовують різні методики неінвазивної вентиляції легень за допомогою апаратів «Drager» та "Hamilton", контрольованих за об’ємом і тиском.

У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включає кардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

доц. Чепіль І.В. оглядає важкохворих пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії (2017 рік)

У клініці проводять інтенсивну інфузійно-трансфузійну терапію, корекцію водно-електролітного, кислотно-лужного стану, парентеральне та ентеральне харчування, антибактеріальну терапію, використовують різні методики детоксикаційної терапії.

В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційної корекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим області.

Кафедра співпрацює з клініками анестезіології та інтенсивної терапії Вроцлавського університету та лікарні West MiddlesexLondon University (Лондон, Велика Британія).

Також, у вересні 2017 року кафедру анестезіології та реаніматології перейменовано у кафедру анестезіології та інтенсивної терапії.

З вересня 2017 року кафедру очолив проф. Гнатів В.В.

В лютому 2018 та в лютому 2020 рр кафедрою було проведена всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Галицькі читання».

В 2018 р. Тернопіль став 4 центром Європейської анестезіологічної освіти в Україні. Працівники кафедри (Гнатів В.В, Костів О.І.) стали членами оргкомітету даного центру. Проведено вже 4 цикли із спеціальності «анестезіологія».

З 2019 року завучем кафедри є Костів О.І.

Працівники кафедри Доброродній А.В. та Сорока Ю.В. в 2016 та 2019 рр, відповідно, вчене звання доцента.

Асистент Костів О.І. подала у 2020 році документи на отримання вченого звання доцента.

З 2019 року на кафедрі навчається аспірант Плитака О.В., затверджена тема дисертаційної роботи, термін виконання 2023 рік.

Працівники кафедри активно долучились до ведення пацієнтів із COVID 19 у 2020 році

доц. Костів О.І. (справа) та медсестра Бай У. у ВАІТ Тернопільської університетської лікарні (2020 р.)