На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, у яких передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

На кафедрі оформлені 2 аудиторні кімнати для поглибленого вивчення патології дихальної та серцево-судинної систем. Навчальні кімнати забезпечені навчальними таблицями, муляжами, необхідним інструментарієм. У розпорядженні кафедри є також приміщення читального залу з комп’ютеним класом та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, лаборантська).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

З 2020 року викладачі кафедри проводять заняття та читають лекції дистанційно в програмі Microsoft teams

проф. Гнатів В.В. зі студентами в симуляційному центрі (2021 рік)

проф. Гнатів В.В. зі студентами в симуляційному центрі (2021 рік)

проф. Гнатів В.В. зі студентами в симуляційному центрі (2021 рік)

Відпрацювання непрямого масажу серця студентами (2021 рік)

асист. Сікіринська Д.О. проводить онлайн заняття (2020 рік)

проф. Гнатів В.В. з групою у відділенні гіпербаричної оксигенації (2018 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Лікувальна справа».

асист. Сікіринська Д.О. проводить семінар з групою (2018 рік)

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

На кафедрі запроваджено здачу об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) вітчизняними та іноземними студентами V курсу медичного факультету на базі симуляційного центру, що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними та клінічними навичками з дисципліни.

доц. Костів О.І. з лікарями-інтернами в симуляційному центрі (2017 рік)

Щомісячно викладачами кафедри проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Враховуючи можливість проведення занять в симуляційному центрі та матеріально-техічне забезпечення на високому рівні, тема серцево-легенева реанімація студентам викладається на базі симуляційного центру, що дає можливість кожному із студентів опанувати практичні навички по наданню допомоги при різноманітних критичних станах.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії є авторами та співавторами 2 підручників із відповідних предметів та 1 навчального посібника, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації. Працівниками кафедри видано посібник для підготовки лікарів-інтернів до ліцензованого іспиту Крок - 3.

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. У 2017 р. викладачі кафедри асист. Доброродній А.В., асист. Сорока Ю.В. та асист. Сікіринська Д.О. отримали посвідчення школи молодого викладача.

В 2018 р. доц. Чепіль І.В. та ас.Костів О.І. пройшла курси підвищення педагогічної кваліфікації.

Педагогічне навантаження виконується всіма працівниками в повному запланованому об’ємі. Доц. Доброродній А.В. має рівень В2 володіння англійською мовою