У 2021 році відбувся офіційний захист кандидатської дисертації асистента кафедри Сікіринської Д.О. за спеціальністю 14.03.04- патологічна фізіологія на тему "Вплив краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на функціональні і морфологічні порушення печінки у щурів з різною резистентністю до гіпоксії та їх корекція "

асист. Сікіринська Д.О. на офіційному захисті кандидатської дисертації (2021 рік)

Наукова робота кафедри анестезіології та інтенсивної терапії передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. У період з 2017 по 2019 роки кафедра приймала участь у виконанні ініціативної НДР: «Системні та органічні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція (№ 0116 U003390)».

Колективом кафедри за останні роки отримано понад 24 патентів на корисну модель, а також 5 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 90 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2020 рік -5 статтей в науково-метричній базі Scopus

Число доповідей на з’їздах, конгресах, конференціях - 17, окремо на міжнародних - 2, вітчизняних – 15.

У клініці досліджували порушення психоемоційної сфери та гемодинаміки при синдромі сонного апное (ССА). Установили, що у формуванні серцево-судинної, дихальної, неврологічної патології, цукрового діабету та хронічних хвороб нирок одну із провідних ролей може відігравати цей синдром.

При обстеженні пацієнтів, які потребують анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії, необхідно виявляти настороженість та проводити прицільні дослідження (анамнестичні, клінічні та інструментальні) на наявність синдрому сонного апное, який може виявитися вирішальним фактором у виникненні гострих порушень вітальних функцій. Отримані результати досліджень гемодинаміки при ССА викликані активацією симпатичного відділу нервової системи та підвищеним основним обміном організму у ранкові години спостережень, що, очевидно, зумовлено недостатньо ефективним нічним сном: частими пробудженнями та елементами гіпоксії і гіперкапнії при ССА.

У експерименті на тваринах досліджували патогенетичні особливості розвитку кисневої недостатності при гострому респіраторному дистрес-синдромі та профілактичний вплив антигіпоксантів. Встановили високу ефективність поєднаного застосування мексидолу й корвітину.

Також порівнювали ефективність дії антигіпоксантів у мишей в умовах фізичного навантаження. Встановили, що найефективніші протективні властивості виявляє р-н цитофлавіну; вітальні функції швидше відновлюються у тварин, в яких використовували розчин натрію оксибутирату (60 мг/кг).

Професор, доктор медичних наук Гнатів Володимир Володимирович – член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02. при Харківському державному медичному університеті.

На кафедрі захищена кандидатська дисертація Савчук С.О. «Особливості порушень кисневого гомеостазу при гострому експериментальному дистрес-синдромі та їх корекція антигіпоксантами». Дата офіційного захисту - грудень 2017 р.

Виконується дисертаційна робота аспіранткою Плитка О.В. Патофізіологічні особливості імунної системи та кисневого балансу при перитонеальному сепсисі.

На кафедрі виконується дисертаційна робота ас. Сікіринською Д.О. «Патогенетині особливості ураження легенів і печінки в різні періоди краніо-скелетноі травми у тварин з різною чутливістю до гіпоксії.

Відомості про впровадження результатів НДР кафедри, методичних рекомендацій, інформаційних листів і виконання дисертаційних досліджень:

- діагностика синдрому сонного апное;

- дослідження кисневого балансу у якості діагностичного та прогностичного критерію порушень гемодинаміки у хворих на політравму.

На кафедрі постійно функціонує студентський науковий гурток. Члени якого зайняли 1 місце у 87 науково-практичній конференціі студентів та молодих вчених із міжнародною участю у 2018 році, 2 місце на 88 науково-практичній конференціі студентів та молодих вчених із міжнародною участю у 2019 році, 2 місце на науково-практичній конференціі студентів та молодих вчених із міжнародною участю у 2020 році.

В 2015 р. ас. Сорока Ю.В. перебував на стажуванні в Університетській клінці (м.Тбілісі, Грузія), де поглиблював навики анестезіологічного забезпечення у хворих проктологічного профілю. Доц. Костів О.І. 12-19 січня 2018 р., республіка Молдова, для участі у тематичних курсах з підготовки викладачів симуляційного центру.