Науково-дослідні роботи

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА ІНТЕРЕСИ

працівників кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

проф. Гнатів Володимир Володимирович розробив спосіб дослідження гіпоксії (а.с. на спосіб діагностики). Ним створений алгоритм досліджень особливостей порушень надходження кисню в організм (ступеня гіпоксичної гіпоксії), приєднання кисню до гемоглобіну (ступеня гемічної гіпоксії), транспортування кисню до тканин різних органів та систем (ступеня циркуляторної гіпоксії), інтегрального показника кисневої недостатності та порушень тканинного дихання (як первинної, так і вторинної тканинної гіпоксії). Застосовуючи такий спосіб досліджень, можна при будь-якій патології виявляти патогенетичну ланку, ушкодження якої призводить до порушень кисневого балансу організму та напружень компенсаторних властивостей інших органів та систем для його корекції. Виявлені якісні та кількісні характеристики розладів кисневого балансу дають змогу застосовувати прицільну, патогенетично обґрунтовану інтенсивну терапію.

Запропонованим способом він провів експериментальне дослідження кисневого дисбалансу у тварин при моделюванні у них екзотоксичного шоку внаслідок отруєнь психофармакологічними та фосфор-органічними середниками, а також клінічне дослідження у токсикологічних хворих; розробив алгоритми інтенсивної терапії та застосування антигіпоксантів при цій патології.

При виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненій пенетрацєю, прободінням, кровотечею, стенозуванням (патологій з різним ступенем компенсації) проф. Гнатів В.В. досліджував особливості порушень кисневого балансу і розробив алгоритми периопераційної інтенсивної терапії (доопераційної підготовки, вибору та проведення анестезіологічного забезпечення, післяопераційного лікування) у відповідності з виявленими особливостями.

За матеріалами досліджень опубліковано дві монографії, понад 100 наукових статей і тез; п’ять патентів; отримані результати досліджень включені у два навчальних посібники.

Наукові інтереси: особливості порушень кисневого балансу: діагностика, прогнозування, корекція при різних патологічних станах; серцево-легенево-мозкова реанімація; порушення гомеостазу та його корекція; токсикологія; анестезіологічне забезпечення операцій.

доц. Чепіль Іванна Володимирівна досліджувала особливості характеру і направленості імунологічних порушень (клітинного, гуморального імунітету) і рівня ендогенної інтоксикації, видовий склад мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію. Вона установила прогностичні критерії перебігу гнійно-септичних захворювань в залежності від характеру клініко-імунологічних змін та розробила і впровадила у клінічну практику схему імунокорекції в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну інфекцію застосуванням фетоплацентарного комплексу "Кріокорд-С".

У творчому доробку доц. Чепіль І.В. понад 50 наукових праць, три патенти, навчальний посібник.

Наукові інтереси: гнійно-септичні захворювання шлунково-кишкового тракту; імунологія; анестезіологія в абдомінальній хірургії; провідникові методи анестезій.

доц. Костів Ольга Ігорівна проводила клінічні дослідження у хворих з атеросклеротичним ураженням аорти та її магістральних гілок у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Вона визначала індекси ризику розвитку кардіальних ускладнень, їхні прогностичні критерії та розробила і обґрунтувала комплексну програму анестезіологічного забезпечення периопераційного періоду у таких хворих.

Наукові інтереси: серцево-легенево – мозкова реанімація; кардіоанестезіологія; анестезіологія при малоінвазивних операційних втручаннях; провідникові методи знеболювання.

доц. Доброродній Андрій Володимирович у своїй дисертаційній роботі в експерименті на тваринах моделював гострий респіраторний дистрес-синдром. Він дослідив закономірності порушень кисневого балансу та зумовлених ним відхилень пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, імунологічної резистентності, ендогенної інтоксикації, а також структурних порушень легень, печінки, серця при цій патології та ефективність профілактичного застосування антигіпоксантів - мексидолу, корвітину та їх комбінацій.

Наукові інтереси: оптимізація анестезіологічних забезпечень пацієнтів в абдомінальній хірургії та проктології; проблеми гіпоксії та практичне застосування антигіпоксантів.

асист. Сорока Юрій Вікторович у експерименті досліджував особливості метаболічних та імунореактивних порушень у патогенезі хронічної неопластичної ендотоксемії, структурні ураження печінки і нирок, зумовлених хронічною ендогенною інтоксикацією на фоні застосування цитостатичних препаратів. Він патогенетично обґрунтував доцільність використання вуглецевого ентеросорбенту «Карболайн» для корекції цих порушень.

Наукові інтереси: анестезіологічне забезпечення пацієнтів з патологією органів черевної порожнини; синдром ендогенної інтоксикації при канцерогенезі в експерименті – дослідження морфо-функціональних та біохімічних порушень та їх корекція.