1. Особливості ензимної ланки антиоксидантного захисту в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, у щурів з різною резистентністю до гіпоксії. /Сікіринська Д. О., Гудима А. А., Походун К. А. // Вісник медичних і біологічних досліджень. 2021. № 2. С. 89—93.

 2. Вплив краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, на активність процесів цитолізу та ендогенної інтоксикації в ранній період у щурів з різною резистентністю до гіпоксії / Д. О. Сікіринська, А. А. Гудима, І. Я. Господарський, К. А. Походун.// Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2021. № 2. С. 33-40.

 3. Influence of cranioskeltal trauma, complicated with blood loss, on the bile-forming function of liver during the early period of traumatic disease among rats with different resistance to hypoxia and its correction / D. O. Sikirynska, A. A. Hudyma, K. A. Pokhodun, I. V.// Antonyshyn. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol. 11, № 1. P. 326—337.

 4. The effect of cranioskeletal trauma complicated by blood loss on the functional state of the liver in the early period of traumatic disease in rats with different resistance to hypoxia and their correction / D. O. Sikirynska, A. A. Hudyma, A. H. Shulhai, K. A.// Pokhodun. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol. 11, № 2. P. 256—269.

 5. Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, у щурів з різною резистентністю до гіпоксії. /Сікіринська Д. О., Гудима А. А., Походун К. А. // Медична та клінічна хімія. 2020. Т. 22, № 3. С. 107––113.

 6. Роль стійкості до гіпоксії у проявах синдрому цитолізу в період ранніх проявів травматчиної хвороби. /Сікіринська Д. О.// Екстрена медична допомога в надзвичайних умовах: всеукраїнської науково-практичної конференції (20—24 лютого 2019 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТДМУ, 2019. С. 57—58.

 7. Вплив тіоцетаму на перебіг раннього періоду краніоскелетної травми у тварин з різною стійкістю до гіпоксії./ Сікіринська Д. О.// Актуальні питання фармакології та фармакотерапії : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26—27 вересня 2019 р., м. Тернопіль) Тернопіль : ТНМУ, 2019. С. 65—66.

 8. Вплив краніоскелетної травми на ін­тенсивність ліпідної пероксидації та антиоксидантний захист у мозку в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Сікіринська Д.O.// Матеріали XХІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (23—25 квітня 2018 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. С. 272.

 9. Вплив стійкості до гіпоксії на перебіг політравми в період ранніх проявів травматичної хвороби. /Цетнар Д.О.// Бюллетень XVI чтений им. В. В. Подвысоцкого, 18—19 мая 2017 г. Одесса : УкрНИИ медицины транспорта, 2017. С. 367—368.

 10. Вплив стійкості до гіпоксії на перебіг травматичної хвороби в різностійких до гіпоксії щурів. /Цетнар Д.О.// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали X науково-практичної конференції (05—06 вересня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2017. С. 46.

 11. Особливості розвитку експериментального сепсису при черепно-мозковій травмі. /Сікіринська Д.О.// Матеріали науково-практичної конференції «Важкий сепсис. Проблеми та перспективи». – Тернопіль, 2016

 12. Вплив політравми на функціональний стан печінки в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Сікіринська Д.О.// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали IX науково-практичної конференції (29—30 вересня 2016 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2016. С. 76—77.

 13. Вплив краніоскелетної травми на інтенсивність ліпідної пероксидації та антиоксидантний захист у тканині печінки в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Сікіринська Д.О.// Матеріали XХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25—27 квітня 2016, м. Тернопіль). Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. С. 289.

 14. Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Сікіринська Д.О.// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали VIII науково-практичної конференції (01—02 жовтня 2015 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2015. С. 90.

 15. Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Сікіринська Д.О.// Матеріали науково-практичної конференції « Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». – Тернопіль,2015.- с.90.

 16. Патогенетичні особливості перебігу політравми в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. /Цетнар Д.О.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2014. № 2. С. 280.

 17. The effectiveness of a new derivate of xanthine in the treatment of experimental acute respiratory distress syndrome connected with sepsis. /Цетнар Д.О.//, Олійник О.В. //Sepsis. Poland.- 2012.page 25-28.

 18. Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес синдромі у щурів. /Цетнар Д.О.//, Олійник О.В., Савчук С.О. //Вісник наукових досліджень : науково- практичний журнал №2. – Тернопіль, 2011.- с. 119 – 122.

 19. Порушення газообміну при експериментальному гострому респіраторному дистрес синдромі у щурів. Нові погляди на стару проблему. /Цетнар Д.О., Доброродній А.В.// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії». – Тернопіль, 2011. – С. 44-47.

 20. Характеристика кисневого гомеостазу при експериментальному ГРДС. /Цетнар Д.О., Доброродній А.В., Савчук С.О. //Матеріали ХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль. 2011. – С.260.

 21. Наслідки впливу радіаційного фактора на стан морфологічних структур та окремих систем організму /Цетнар Д.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини». – Ужгород, 2011. – С.150-153.

 22. Анатомо-гістологічні зміни в легенях щурів на фоні різних варіантів ШВЛ при експериментальному гострому респіраторному дистресс синдромі. /Олійник О.В., Ємяшев О.В., Доброродній А.В.,Цетнар Д.О.//Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль.2010.-С.163.

 23. Екологічна безпека України. /Цетнар Д.О., Андріїшин О.П.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я».-Тернопіль.2010.-С.136-138.

 24. Використання вітчизняної дихальної апаратури для наркозів у експериментальних тварин. /Цетнар Д.О., Савчук С.О., Доброродній А.В.// Матеріали ХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.Тернопіль.2010. – С.57.

 25. Аналіз результатів досліджень показників соматичного здоров’я студентів юридичного факультету ТНЕУ. /Цетнар Л.Й., Цетнар Д.О.// Всеукраїнська наукова конференція ТДТУ ім. Івана Пулюя.-Тернопіль.2009.-С.161 -162.

 26. Формування здорового способу життя молоді. / Цетнар Д.О., Цетнар Л.Й.// Всеукраїнська наукова конференція ТДТУ ім. Івана Пулюя.-Тернопіль.2009.-С.125-126.

 27. Збереження біосфери та екологічна безпека. / Цетнар Д.О.// ІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки .Актуальні питання».-Тернопіль.2009.-С.71-72.

 28. СНІД :реалії сьогодення. /Цетнар Д.О., Андріїшин О.П., Цетнар Л.Й.// Матеріали міжнародної НМК “Безпека життєдіяльності людини –освіта,наука,практика”.-Миколаїв.2008.-С.165-167.

 29. Морфо-функціональні аспекти впливу радіаційного фактора на організм людини. /Цетнар Д.О., Андріїшин О.П., Цетнар Л.Й.// Матеріали науково-практичного журналу ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського “Здобутки клінічної і експериментальної медицини ”. – Тернопіль. 2007.-№2.С.170-173

 30. Структурні і морфометричні зміни печінки при опіках в умовах використання ранньої некретомії уражених тканин та прикриття ранової поверхні ліофілізованими ксенодермотрансплантатами. /Цетнар Д.О., Л.Тупол// Матеріали ХІ ювілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.-Тернопіль.2007.-С.241.

 31. Остеопенічний синдром у дітей з хронічним бронхітом: фактори ризику та методи корекції. /Цетнар Д.О.// Матеріали ХІ ювілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.-Тернопіль.2007.-С.119.

 32. Ультраструктурні зміни епітеліоцитів канальців нефрона при тяжких опіках в умовах закриття рани ксеношкірою. /Цетнар Д.О., З.Небесна Р.Кохан // Матеріали Х міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.-Тернопіль.2006.-С.211

 33. Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я студентів І курсу факультету банківського бізнесу. /Цетнар Д.О.// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я».-Тернопіль.2006.-С.72-73.

 34. Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я студентів ТАНГ та її значення. /Цетнар Д.О., Цетнар Л.Й.// Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль.2005.-С.73.

 35. Структурні зміни лімфовузлів при експериментальних опіках шкіри /Цетнар Д.О.// Матеріали ІХ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.-Тернопіль.2005.-С.168.

 36. Морфологічні зміни товстої кишки при її токсичному ураженні. / Цетнар Д.О.// Матеріали УШ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль .2004.-С.173.

 37. Оцінка рівня фізичного розвитку здоров’я студентів ІІ курсу інституту комп’ютерних та інформаційних технологій. /Цетнар Д.О.// Матеріали УШ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль .2004.-С.244.

 38. СНІД: реалії , прогноз, альтернативи сучасної медицини./Цетнар Д.О.// Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент охорони здоров’я в Україні». Київ. 2004.-С.81-82