1. Доброродній А.В., Савчук С.О., Цетнар Д.О. Використання вітчизняної дихальної апаратури для наркозів у експериментальних тварин // Матеріали конгресу «XІV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених ».- Тернопіль., 2010. — С. 57.

2. НСІ-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром. А. А. Гудима, М. І. Марущак А. В. Доброродній [та ін.] / Здобутки клін. та експерим. медицини. – 2010. – № 2. C. 39–42.

3. Доброродній А. В. Порушення газообміну при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі у щурів. Нові погляди на стару проблему / А. В. Доброродній, Д. О. Цетнар // Галицькі анестезіологічні читання «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» : збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2011. – С. 44–47.

4. Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гост¬рому респіраторному дистрес синдромі у щурів / О. В. Олійник, А. В. Добро¬родній, С. О. Савчук, Д. О. Цетнар // Вісн. наук. досліджень. – 2011. – № 2. – С. 119–122.

5. Доброродній А. В. Характеристика кисневого гомеостазу при експериментальному ГРДС / А. В. Доброродній, С. О. Савчук, Д. О. Цетнар // Матеріали XІV Міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених.– Тернопіль, 2011. – С. 260.

6. Доброродній А.В. Особливості патофізіології газообміну при експериментальному респіраторному дистрес-синдромі // Матеріали підсумкової науково — практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2011 року.. — С. 128-130.

7. Доброродній А.В. Cтан перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи, гуморальної ланки імунного захисту та ендогенної інтоксикації на тлі експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому у щурів / А. В. Доброродній // Вісн. наук. досліджень. – 2011.– № 3. – С.99-101.

8. Доброродній А. В. Газовий склад артеріальної та венозної крові при експери¬ментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі / А. В. Доброродній // Шпит. хірургія. – 2011. – №3. – С. 38-40.

9. Доброродній А. В. Морфологічні та морфометричні зміни в легенях при гострому респіраторному дистрес-синдромі в експерименті / А. В. Доброродній // Клін. та експерим. патологія. – 2011. – №3.- С. 76-79.

10. Доброродній А. В. Стан перекисного окислення ліпідів в динаміці ГРДС під впливом різних методів корекції / А. В. Доброродній // Буковин. мед. вісник. – 2011.– № 3.- С. 91-93.

11. Доброродній А. В. Клітинно-структурні зміни в міокарді при експерименталь¬ному гострому респіраторному дистрес-синдромі / А. В. Доброродній // Клін. анатомія та операт. хірургія. – 2011. – № 3. – С. 27-29.

12. Гнатюк М.С., Доброродній А.В. Структурно-клітинні зміни в печінці при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі / А. В. Доброродній // Клін. анатомія та операт. хірургія. – 2011.– № 4. – С. 6-8.

13. Гнатюк М.С., Доброродній А.В. Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому / А. В. Доброродній // Вісн. наук. досліджень. – 2012.– № 1. – С.112-115.

14. Олійник О.В., Доброродній А.В. Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес синдромом // Шпитальна хірургія. –2013 №1. – С.70-72.

15. Доброродній А.В. Реакція імунної системи в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів / А. В. Доброродній // Вісн. наук. досліджень. – 2013.– № 3. – С.86-88.

16. Доброродній А.В. Стан антиоксидантного захисту в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому при профілактичному застосуванні антигіпоксантів / А. В. Доброродній // Клін. анатомія та операт. хірургія. – 2013.– № 3. – С. 26-29.

17. Доброродній А.В. Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів / А. В. Доброродній // Вісн. наук. досліджень. – 2014.– № 2. – С.78-79..

18. Доброродній А.В. Дослідження РН в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес — синдрому та його корекція антигіпоксантами / Олійник О.В., Доброродній А.В., Доброродній В.Б. // Матеріали підсумкової науково — практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р.. — С. 212 — 214.

19. Доброродній А. В. Зміна показників червоної крові при експериментальному ГРДС / Доброродній А. В., Сікіринська Д.О., Савчук С.О. // Матеріали підсумкової науково — практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — Тернопіль, Укрмедкнига, червень 2016р.. — С. 75— 77.

20. Патент України №42620, А61В 17/00. Спосіб трансплантації прищитоподібних залоз /Доброродній В.Б.; Коптюх В.В.; Доброродній А.В.; Смачило І.І.; Мальований В.В. / Заявл. 06.03.2009. 10.07.2009, бюл. № 13.

21. Патент на корисну модель №63892, А61В 17/00. Спосіб відбору крові в експерименті у щурів /Гудима А.А.; Доброродній А.В.; Марущак М.І.; Доброродній В.Б.; Коптюх В.В./ Заявл. 18.03.2011. 25.10.2011, бюл. № 20.

22. Патент на корисну модель №58434, G09B 23/28. Спосіб визначення поглинання кисню організмом / Доброродній А.В.; Ляхович Р.М.; Овсєєнко К.О.; Савчук С.О.; Цетнар Д.О./ Заявл. 04.10.2010. 11.04.2011, бюл. № 7.

23. Патент на корисну модель №114988, A61M 31/00. Пристрій для провідникового знечулення / Доброродній А.В.; Доброродній В.Б.; Коптюх В.В. / Заявл. 31.10.2016. 27.03.2017, бюл. № 6.